Polityka prywatności

Polityka prywatności/ Ochrona Danych Osobowych

Politykę prywatności i ochronę danych osobowych prowadzę zgonie z obowiązującymi w tym zakresie standardami prawnymi.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) zamieszczam poniżej klauzulę informacyjną o następującej treści:

Adres  strony internetowej to: www.radcaprawnyrzeszow.pl

 Administratorem strony https:// jest Marta Pietras-Eichberger

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym m. in. imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu, NIP jest radca prawny Marta Pietras-Eichberger, adres: ul. Chmielna 74, 35-317 Rzeszów

Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuję, że nie planuję dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

Wiadomości przesyłane na skrzynki pocztowe w domenie radcaprawnyrzeszow.pl adres e-mail: martapietraseichberger@gmail.com

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszelkich wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny www.radcaprawnyrzeszow.pl oraz przesyłanych do i ze skrzynek pocztowych martapietraseichberger@gmail.com w tym danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres email ich adresatów jest radca prawny Marta Pietras-Eichberger Przetwarzam Państwa dane osobowe w celu realizowania bieżącej korespondencji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przekazanego mi zapytania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Państwem.

Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dołączona jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Uprawnienia

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuję, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 • zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych
Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO można kierować do Administratora na adres e–mail: martapietraseichberger@gmail.com

Nie zbieram i nie otrzymuję danych od stron trzecich.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.